Organisatie

PopMonument zet in op een hoogwaardig artistiek muziekprogramma waarbij rekening wordt gehouden met de dynamiek tussen de monumenten waarin opgetreden wordt en de artiesten die daar specifiek voor uitgezocht zijn. Sleutelbegrippen daarbij zijn interdisciplinair en contrastrijk. Het publiek mag worden uitgedaagd en geprikkeld. Juist in een festivalsfeer is hedendaags publiek bereid zich te laten onderdompelen in relatief onbekende muziek die fris is én vers van de pers – maar niet per se hoogdrempelig of ontoegankelijk. Met de kruisbestuiving tussen alternatieve pop, jazz, wereldmuziek en materieel en immaterieel erfgoed wil PopMonument haar bezoekers een verrassende ontdekkingsreis bieden die leidt tot inspiratie, betrokkenheid bij en het (her)waarderen van lokaal erfgoed en kennis laten maken met nieuwe muziek en artiesten.

Omdat het succes van PopMonument en de bijzondere programmering landelijk en lokaal opvalt wordt PopMonument vanaf 2019 ook buiten Bergen op Zoom georganiseerd in diverse plaatsen in Noord-Brabant en Zeeland (PopMonument on Tour) en ontvangt PopMonument een bijdrage van Fonds Podium kunsten voor de festival regeling en de Brabantse Impuls regeling. Daarnaast ligt het in de ambitie om het PopMonument concept door te ontwikkelen in bijzondere historische erfgoedlocaties waarbij draagvlak aanwezig is van overheid en ondernemers, om actief te kunnen samenwerken aan dit concept. Plaatsen voor PopMonument on Tour zijn op dit moment o.a. Hulst (Zeeuws-Vlaanderen), Willemstad (Noord-Brabant, Zuiderwaterlinie) en Veere (Zeeland).

Stichting PopMonument heeft ten doel:

  1. a) het bijdragen aan muzikale beleving en de historische identiteit van een stad door het initiëren en organiseren van popfestivals en evenementen in een monumentale omgeving;
  2. b) het verrichten van alle handelingen in het kader van het maatschappelijk belang, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt haar doel te bereiden door onder meer:

  1. a) de lokale geschiedenis (materieel en immaterieel erfgoed) op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier toegankelijk te maken voor een breder en nieuw publiek;
  2. b) interactie te bewerkstelligen tussen muziek, erfgoed, verhalen en het publiek;
  3. c) het publiek in aanraking te brengen met onbekendere of talentvolle (indiepop) acts en andere kunstvormen in een historische monumentale omgeving;
  4. d) het versterken van een levendige popcultuur.

Stichting PopMonument heeft een cultureel oogmerk. Het aanbieden van popmuziek en cultuur heeft het primaat en wordt boven enig winstoogmerk gesteld. Stichting PopMonument onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Samenstelling bestuur:
Robert van Rijswijk – voorzitter
Gert-Jan de Koster – secretaris
Evelien de Neve – penningmeester
Simon de Wijs – bestuurslid
Iris Horn – bestuurslid
Pim Meijer – bestuurslid
Rik Peters – bestuurslid

Beloningsbeleid:
Het bestuur van PopMonument is onbezoldigd. Het projectteam van PopMonument wordt beloond volgens de cao Nederlandse Poppodia en Festivals, NPF.

(Relevante) Nevenfuncties bestuursleden:
Robert van Rijswijk: Sport Consultant Global Sports Development Group
Gert-Jan de Koster: Bestuurder Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom en omgeving, bestuurslid Music Hub Brabant
Evelien de Neve: Evelien de Neve: Financieel Adviseur bij Gemeente Etten-Leur, waarnemend voorzitter rekenkamercommissie gemeente Steenbergen
Simon de Wijs: Docent/onderzoeker bij Breda University of Applied Sciences, eindredacteur Uncover Magazine
Iris Horn: Interim Project- en Programmamanager
Pim Meijer: Senior social designer bij TwynstraGudde, lid Ontwikkelraad van BrabantKennis
Rik Peters: Bestuurder MEZZ Breda

Jaarverslag: Download
Financiële jaarrekening: Download
Rooster van aftreden: Download

Officiële statutaire naam: Stichting PopMonument
Publieke naam: PopMonument
Fiscaal nummer: 8575.17.120
BTW-nummer: 857517120B01

PopMonument heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling): bekijk het ANBI-formulier

Post-/bezoekadres:
Wilhelminaveld 96
4611 WJ Bergen op Zoom
info@popmonument.nl