Organisatie

PopMonument staat voor bijzondere popmuziek en onverwachte ontmoetingen op unieke plekken in een monumentale stad of plek. Optredens vinden plaats op ongeveer twintig locaties, zoals openbare monumenten, bijzondere particuliere eigendommen, parken, pleinen en horecagelegenheden. Deze verscheidenheid en spreiding van locaties zorgt voor een extra prikkeling; het publiek moet in beweging komen en wordt qua setting steeds verrast. Dit geeft een extra dimensie aan het evenement. Behalve publiekslocaties en horeca willen we ook particuliere monumentale panden, uiteraard met hulp van de bewoners, tijdens het festival ontsluiten voor het publiek. Zo krijgen de bezoekers tijdens het evenement toegang tot plekken die normaal gesproken niet voor publiek toegankelijk zijn. PopMonument en het programmateam maken een inhoudelijke combinatie van artiesten en bijzondere locaties, zodat zij elkaar versterken. Vanaf 2020 zetten we in op een festival in Bergen op Zoom van drie dagen, om de brede doelgroep te kunnen bedienen en het aanbod te verrijken.

Omdat het succes van PopMonument en de bijzondere programmering landelijk en lokaal opvalt wordt Popmonument vanaf 2019 ook buiten Bergen op Zoom georganiseerd in diverse plaatsen in Noord-Brabant en Zeeland (PopMonument on Tour) en ontvangt PopMonument een bijdrage van Fonds Podium kunsten voor de festival regeling en de Brabantse Impuls regeling. Daarnaast ligt het in de ambitie om het Popmonument concept door te ontwikkelen in bijzondere historische erfgoedlocaties waarbij draagvlak aanwezig is van overheid en ondernemers, om actief te kunnen samenwerken aan dit concept. Plaatsen voor PopMonument on Tour zijn op dit moment o.a. Hulst (Zeeuws-Vlaanderen), Willemstad (Noord-Brabant, Zuiderwaterlinie) en Veere (Zeeland).

Stichting PopMonument heeft ten doel:

  1. a) het bijdragen aan muzikale beleving en de historische identiteit van een stad door het initiëren en organiseren van popfestivals en evenementen in een monumentale omgeving;
  2. b) het verrichten van alle handelingen in het kader van het maatschappelijk belang, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting beoogt haar doel te bereiden door onder meer:

  1. a) de lokale geschiedenis (materieel en immaterieel erfgoed) op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier toegankelijk te maken voor een breder en nieuw publiek;
  2. b) interactie te bewerkstelligen tussen muziek, erfgoed, verhalen en het publiek;
  3. c) het publiek in aanraking te brengen met onbekendere of talentvolle (indiepop) acts en andere kunstvormen in een historische monumentale omgeving;
  4. d) het versterken van een levendige popcultuur.

Stichting PopMonument heeft een cultureel oogmerk. Het aanbieden van popmuziek en cultuur heeft het primaat en wordt boven enig winstoogmerk gesteld. Stichting PopMonument onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Samenstelling bestuur:
Rik Peters – voorzitter
Gert-Jan de Koster – secretaris
Chris Kats – penningmeester
Simon de Wijs – bestuurslid
Frank Zijlmans – bestuurslid

Beloningsbeleid:
Het bestuur van PopMonument is onbezoldigd. Het projectteam van PopMonument wordt beloond volgens de cao Nederlandse Poppodia en Festivals, NPF.

(Relevante) Nevenfuncties bestuursleden:
Simon de Wijs: Accountmanager, onderzoeker, leraar Breda University, Reisblogger De Reismannen
Gert-Jan de Koster: bestuurder Poppodium Gebouw-T, directeur Grote Kerk Veere, voorzitter Proud of the South / Music Hub Brabant
Chris Kats: financiële administratie Poppodium Gebouw-T
Rik Peters: directeur Datamex Automatisering, programmeur ProefMei, initiator Curated By events
Frank Zijlmans: bestuurder BredaNu, Belcrum Beach en oud-directeur MEZZ

Jaarverslag: Download
Financiële jaarrekening: Download
Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten: Download
Rooster van aftreden: Download

Officiële statutaire naam: Stichting PopMonument
Publieke naam: PopMonument
Fiscaal nummer: 8575.17.120
BTW-nummer: 857517120B01

PopMonument heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Post-/bezoekadres:
Wilhelminaveld 96
4611 WJ Bergen op Zoom
info@popmonument.nl