Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van POPMONUMENT, onderdeel van Poppodium Gebouw T gevestigd te Wilhelminaveld 96 Bergen op Zoom (Kvk-nummer: 20167627) verder te noemen ‘de organisatie”zijn van toepassing op overeenkomsten die door de organisatie met de bezoekers van het evenement Popmonument  worden gesloten.

Om het verblijf voor alle bezoekers van POPMONUMENT zo prettig mogelijk te laten verlopen, gelden onderstaande huisregels. Bezoekers die zich niet aan deze huisregels en Algemene Bezoekersvoorwaarden van POPMONUMENT houden, kan de toegang van het evenement worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service-en/of andere kosten.

Artikel 1         Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst in het kader van het bezoek aan het evenement, aankopen in de webwinkel (http://www.gebouw-t.nl/tickets/2800) en de aanschaf van alle toegangstickets daarvoor tussen de bezoeker van het evenement en de organisatie, ongeacht hoe die tot stand komt. Door de aanschaf en/of gebruik van een product uit de webwinkel, ticket en/of betreding van de locatie van het evenement, gaat de bezoeker akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

1.2 De evenementlocatie kan huisregels hanteren, die naast deze algemene voorwaarden gelden en op de website(s) van de organisatie (http://popmonument.nl/) en/of op de evenementlocatie te vinden zijn. De bezoeker verklaart zich door het kopen van het ticket op voorhand ook met die huisregels akkoord.

1.3 De organisatie kan deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen. Bezoekers worden tijdig van de wijzigingen op de hoogte gebracht doordat de organisatie dit op de betreffende website(s) van de organisatie zal melden. Als de bezoeker de organisatie niet binnen 10 (tien) werkdagen schriftelijk laat weten zich op grond van de redelijkheid en billijkheid niet in de wijzigingen te kunnen vinden, wordt de bezoeker geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 2         Aanschaf tickets

2.1 De overeenkomst tussen de organisatie en bezoeker voor de aanschaf van tickets komt tot stand nadat een bestelling voor één of meer tickets is geplaatst bij (een door) de organisatie (ingeschakeld (voor)verkoopadres).

2.2 Een geplaatste bestelling is onherroepelijk en de bezoeker kan de overeenkomst na dat moment niet wijzigen. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren, dan wel daaraan aanvullende voorwaarden te stellen.

2.3 Informatie, zoals mededelingen en prijsopgaven, met betrekking tot het evenement en/of tickets wordt zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of verstrekt. Door bijkomende kosten van bijvoorbeeld reservering, betaling en/of bezorging kunnen prijzen voor tickets hoger liggen dan de door de organisatie op de tickets geprinte prijzen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde verstrekte informatie.

Artikel 3         Tickets en toegang

3.1 De bezoeker dient bij het betreden van de evenementlocatie te beschikken over een geldig ticket en over een geldig legitimatiebewijs. Bezoekers ontvangen bij aankomst bij het evenement tegen inlevering van het ticket een polsbandje. Dit polsbandje dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen, mag niet worden afgedaan of van drager wisselen. Op eerste verzoek van medewerkers van de organisatie, de evenementlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag moet het polsbandje worden getoond.

3.2 Een ticket wordt eenmalig aan de bezoeker verstrekt en verschaft slechts de houder van het ticket (eenmalig) toegang tot het evenement en de evenementlocatie.

3.3 Ticketmaster Nederland B.V. is de door de organisatie ingeschakelde ticketprovider. Tickets zijn enkel verkrijgbaar op de website van de organisatie, en die van de ticketingprovider. Alleen bij aanschaf bij een erkend voorverkoopadres garandeert de geldigheid van het ticket. De bewijslast dienaangaande rust op de bezoeker.

3.4 De tickets worden ten minste 7 dagen voor de aanvang van het evenement aan de bezoeker verstuurd per mail, mits de koopprijs voor de tickets is voldaan. Na ontvangst van de bestelde tickets dienen deze door de bezoeker te worden gecontroleerd op juistheid. Indien de aangeschafte tickets door de betreffende bezoeker niet tijdig zijn ontvangen, of indien er gebreken of fouten in de tickets worden geconstateerd, dan dient de bezoeker schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met de organisatie. Indien een ticket bestaat uit een door of vanwege de organisatie verstrekte barcode, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de bezoeker wordt verstrekt, dient de bezoeker ervoor te zorgen dat dit ticket daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. De organisatie garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het ticket.

3.5 De tickets zijn en blijven eigendom van de organisatie. Vanaf het moment dat het ticket aan de bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik daarvan. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van tickets door welke oorzaak dan ook. In het geval de organisatie door de bezoeker om vervangende tickets wordt verzocht, is de organisatie gerechtigd dat te weigeren of daar kosten voor in rekening te brengen.

3.6 Het is de bezoeker niet toegestaan om de tickets voor commerciële doeleinden (weder) te verkopen of te verstrekken aan derden of in commerciële uitingen te verwijzen naar de tickets.

3.7 Indien de bezoeker zijn ticket om niet en niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de bezoeker in dat geval gehouden om al diens verplichtingen uit de overeenkomst met de organisatie of deze algemene voorwaarden onverminderd op leggen aan die derden. De bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle verplichtingen (zullen) nakomen.

3.8 Ticket geeft geen garantie tot toegang van locaties. Sommige monumentale locaties hebben een kleinere capaciteit dan het totaal aantal bezoekers en dat betekend dus dat niet iedereen die een ticket heeft binnen zal kunnen op de gewenste locatie. Zorg dus dat je op tijd bent als je graag naar binnen wilt om teleurstellingen te voorkomen.

Artikel 4        Aansprakelijkheid

4.1 Bezoekers betreden de evenementlocatie en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van, diefstal van en/of schade aan bezittingen van bezoekers.

4.2 De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de annulering, wijzigingen of afwijkingen in (de inhoud van) het programma van het evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie en/of de evenementlocatie, van personen in (één van) hun dienst, of van andere personen die door of vanwege (één van) hun te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het evenement of in verband met het verblijf op de evenementlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie.

4.3 Indien en voor zover de organisatie ondanks het voorgaande jegens de bezoeker op welke grond ook aansprakelijk mocht zijn voor enige door de bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe – en dus geen indirecte of immateriële – schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. De organisatie is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de bezoeker de organisatie onverwijld schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen en indien de organisatie ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting.

4.4 De bezoeker is er mee bekend dat er tijdens het evenement harde muziek ten gehore wordt gebracht. De organisatie adviseert bezoekers om gehoorbescherming te dragen en om regelmatig naar een omgeving te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht om het gehoor rust te gunnen. Invoegen convenant gehoorbescherming.

4.5 Als door de bezoeker schade wordt veroorzaakt in de locaties, wordt hij/zij daarvoor aansprakelijk gesteld door de organisatie. De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade.

Artikel 5        Annulering of verplaatsing evenement

5.1       De organisatie kan het evenement verschuiven naar een andere datum of een andere locaties of zelfs annuleren als sprake is van overmacht. ‘Overmacht’ dient in dat kader ruim opgevat te worden en omvat onder meer ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden etc.

5.2    Bij annulering van het evenement zal de organisatie het entreegeld zoals vermeld op het ticket aan de bezoekers restitueren. Restitutie zal uitsluitend plaatsvinden op de door de organisatie aangegeven wijze. Servicekosten of overige (gevolg) schade, direct of indirect, wordt niet vergoed.

Artikel 6         Huisregels

6.1 Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels en de voorschriften en aanwijzingen van de organisatie en bevoegde instanties. Indien de organisatie dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement, in ieder geval als de openbare orde of veiligheid tijdens het evenement in gevaar komt, heeft zij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen en/of van de evenementlocatie te verwijderen.

6.2 Het polsbandje dat bij aankomst bij het evenement tegen inlevering van het ticket wordt verkregen dient gedurende de gehele duur van het evenement om de pols te worden gedragen. Een polsbandje dat niet om de pols wordt gedragen geeft geen toegang tot het evenement.

6.3 Om de organisatie in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen dienen bezoekers zich op verzoek te kunnen identificeren. Dit geldt onder meer in het kader van de Drank- en Horeca Wetgeving, waaruit volgt dat aan bezoekers onder de 18 jaar geen alcohol wordt geschonken.

6.4 Digitale camera’s en telefoons met camera mogen mee het de evenementenlocatie in. Professionele (digitale) videocamera’s/camcorders, digitale spiegelreflexcamera’s met verwisselbare objectieven en andere (geluid-)opname-apparatuur zijn niet toegestaan. Deze kunnen door de organisatie van het evenement worden ingenomen en na het evenement kun je deze weer ophalen bij de frontoffice. Mocht je hier niet mee instemmen dan kan de toegang tot het evenement ontzegd worden.

6.6 Registratie van het evenement zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie in welke vorm dan ook, waaronder begrepen het professioneel fotograferen, filmen en het maken van geluids- en/of beeldopnamen voor commerciële doeleinden, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters en andere drukwerken. Alle professionele fotografen, dienen zich van te voren te melden bij de organisatie en krijgen een polsbandje om opnames te maken.

6.7 Voorts zijn de volgende zaken niet toegestaan op de locaties waar geen drank wordt geschonken van Popmonument: etenswaren, glaswerk, plastic flessen, bidons, blik, camelbags, huisdieren, (klap)stoelen, krukjes, opblaasbare objecten en parasols, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen en professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur. Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de organisatie. De organisatie zal niet toegestane zaken bij de ingang in beslag (laten) nemen. Legale waardevolle zaken kunnen later worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd.

6.8 Roken is niet toegestaan in de binnen locaties en (tijdelijke) gebouwen, uitgezonderd eventuele daarvoor bestemde rookruimtes. Eventuele ten gevolge van de overtreding door de bezoeker aan de organisatie opgelegde boetes zullen op de bezoeker worden verhaald.

6.9 Het is niet toegestaan om tijdens het evenement (huis)dieren mee te nemen. Het is voorts niet toegestaan om in de cafe’s te crowdsurfen, vuur(tjes) te maken en/of commerciële activiteiten te verrichten, en/of zich op enige wijze aanstootgevend, discriminerend of beledigende uit te laten of dergelijke tekens te dragen of te verspreiden.

Artikel 7      Betaalinstrumenten tijdens het evenement

7.1 Voor de betaling van consumpties tijdens het evenement moeten bezoekers gebruik maken van eigen betaalpassen of contant geld, bij alle cafés kan er zowel gepint worden als contant betaald. Er zal niet op elke locatie een bar aanwezig zijn. Gedurende Popmonument zal er door verschillende acts ook merchandise aangeboden worden.

7.2 De locatie van Popmonument accepteren geen creditcards en coupures van 200 en 500 euro.

7.3 Popmonument is niet aansprakelijk voor het verlies of diefstal van uw betaalmiddelen. In geval van diefstal dient u zelf uw betaalpassen te blokkeren en aangifte te doen bij de politie.

8          MINDERVALIDEN

8.1 Blindengeleidehonden en hulphonden zijn welkom, mits vooraf gemeld bij de organisatie van Popmonument.

8.2 Een aantal locaties is tijdens Popmonument niet te bereiken voor mindervalide. Hieronder vallen de Watertoren, Markiezenhof filmzaal, Provoosthuis en de Gevangenpoort.

8.3 Locaties zoals Gebouw-T, Markiezenhof en de Bibliotheek zijn voorzien van een lift. Bij de bibliotheek dient u nog drie treden af te gaan maar hier kan een rolstoel naar beneden getild worden.

8.4  Er zijn geen speciale plekken voor mindervalide Wil je vooraan staan op locatie wees dan op tijd en stuur een mail naar productie@popmonument.nl dan doen wij onze uiterste best je van een geschikte plek op de locaties te voorzien.

Artikel 9         Privacy en persoonsgegevens

9.1 Door het sluiten van een overeenkomst met de organisatie kunnen (persoons)gegevens van de bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door de organisatie verwerkt overeenkomstig haar privacybeleid dat op de website(s) van de organisatie te raadplegen is.

9.2 De organisatie gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

9.3 Bij het sluiten van de overeenkomst met de organisatie geeft de bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van de organisatie.

9.4 Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van voornoemde opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

9.5 Indien gedurende het evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan de organisatie deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.

Artikel 10         Slotbepalingen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Eventuele geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een bezoeker en de organisatie ontstaan naar aanleiding van (gebruik of toepassing van) deze algemene voorwaarden en/of hiermee samenhangende overeenkomsten, worden uitsluitend aan de bevoegde rechter voorgelegd.